Tickets

Tarieven GGE2023
1 ticket = 1 perso(o)n

On the day of the event, only day tickets will be available. These tickets will only contain a bracelet and the GPX. A day ticket costs €10. All prices are subject to change.

Op de dag van het event zullen er enkel dagtickets beschikbaar zijn. Deze tickets bevatten enkel een polsbandje en de GPX. Een dagticket kost €10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Campers / caravans

1 camper / caravan parking: €15

(English below)

Wie van de camperplaats gebruik wil maken, moet onderstaande regels volgen.

• De organisatie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade hetzij lichamelijk hetzij materiële aan wie deze ook is toegebracht.

• Parkeren kan van donderdag tot en met zondag.
• De camper/caravan moet zo geparkeerd worden dat je bij nood gemakkelijk kan vertrekken.
• Bij de opstelling van de voertuigen een tussenafstand van tenminste 1.5 à 2 meter bewaren.
• Geen vuur maken op de parking of tussen de campers.
• Barbecue is niet toegestaan.
• Er mag niets in de grond vastgemaakt worden.

• De rijbaan moet te allen tijde vrijgehouden worden voor hulpdiensten.
• Er mogen geen (voor)tenten of andere constructies gebruikt worden (VASTE LUIFELS WEL ALS JE AANWEZIG BENT ANDERS DIEN JE HEM TERUG TE SLUITEN)
• Alle afval en vuil wordt zelf opgeruimd en meegenomen

• Het lozen van GRIJS of ZWART water is TEN STRENGSTE VERBODEN (zelfs in de bossen)!
• Overlast voor buurtbewoners (o.a. geluid) tot een minimum beperken. Bij overtreding wordt de hele parking door de politie ontruimd.
• Je dient te allen tijde de instructies van de parkingopzichter te volgen.

• Er zijn GEEN voorzieningen (Stroom, water)

Bij het niet naleven van deze punten krijg je boete en een verbod om te parkeren.

Anyone wishing to use the motorhome parking must follow the rules stipulated below.

• The organization is not responsible and liable for any accidents and damage, whether physical or material, to whomever this is caused.

• Parking is possible from Thursday to Sunday.
• The camper/caravan must be parked in such a way that you can easily leave in case of emergency.
• When arranging the vehicles, a distance of at least 1.5 to 2 meter should be kept.
• Do not make a fire in the parking lot or between the campers.
• Barbecue is not allowed.
• It is not allowed to anchor something in the ground.

• The road must be kept clear for emergency services at all times.
• No tents or other structures may be used (FIXED AWNINGS ARE ONLY ALLOWED WHEN YOU ARE PRESENT, OTHERWISE THEY SHOULD BE CLOSED)
• All waste and dirt are cleaned up and taken away before you leave

• Discharge of GRAY or BLACK water is STRICTLY FORBIDDEN (even in the woods)!
• Inconvenience for local residents (including noise nuisance) should be limited to a minimum. In case of violation, the entire parking lot will be evacuated by the police.
• You must always follow the instructions of the parking supervisor.

• There are NO facilities (electricity, water)

Failure to comply with these rules will result in a fine and a parking ban.